TOESPRAAK VAN ZIJNE ALHEILIGHEID DE OECUMENISCHE

PATRIARCH BARTHOLOMEOS TIJDENS ZIJN BEZOEK

AAN DE KERK VAN HEILIGEN KONSTANTIJN EN HELENA IN BRUGGE

11 november 2019

Eminentie Hiërarch van deze Eparchie,

Zeer Eerwaarde broeders,
Geachte priesters en diakens,
Geliefde kinderen in de Heer,

p-1Met grote emotie en vreugde, de God van onze Vaderen verheerlijkend en zegenend, bezoeken we, tijdens onze aanwezigheid in het Aartsbisdom van België ter gelegenheid van het Gouden Jubileum sinds zijn creatie, de parochie van de Heiligen Constantijn en Helena in Brugge.

Toegewijd deze twee grote heiligen van ons geloof herdenkend en hun apostolische ijver en hun werken voor de Kerk van Christus bewonderend, zien we dat ze het volk van God blijven inspireren bij de verspreiding van de universele boodschap van de Goddelijke Verlossing en de Aankondiging van het Koninkrijk van God.

Het resultaat ervan ziet men in deze parochie, geliefde broeder Metropoliet van België, sinds de tijd dat je je voorganger Metropoliet Panteleimon diende als aartsdiaken. We weten dat uw vader in het vlees, vader Ignace van Eeuwige Gedachtenis, deze nederige en enthousiaste ijveraar van ons orthodox geloof gedurende ongeveer zes maanden op deze plaats diende. Persoonlijkheden zoals die van je vader bouwden bruggen en verbonden ons Oosten met zijn waarden die verband houden met het Hellenisme, met de specifieke cultuur van maatschappelijke en spirituele factoren van het Westen, de actuele woonplaats van veel orthodoxe broeders van diverse oorsprong.

p-2 kopie

Zo herinner ik me op dit moment de Levitische figuur van vader Ignace, die rust op een vreedzame plaats en wiens ziel ik onder ons aanwezig voel. Ik herinner me dat je familie op bedevaart kwam naar het ten onrechte gesloten Instituut voor Theologie van Halki, en je bezoek aan mijn voorganger de Grote Patriarch Athenagoras, die mij inspireerde tot uw naam, broeder Athenagoras, ten tijde van onze ontmoeting en uw diaken wijding. We zien in vader Ignace het symbool van een tijd die het begin was van de ontmoeting rond het Heilige Altaar van personages van diverse culturele, taalkundige en andere kenmerken, maar verenigd door de liefde en het geloof in Christus, naar de traditie van onze Orthodoxe kerk.

De diversiteit van de culturele oorsprong van de gelovigen gaat vandaag verder, 24 jaar na de oprichting van de parochie, onder leiding van uw geliefde broeder in het vlees v. Bernard, die het model van de lokale Hiërarch volgt, een model dat eenheid onderwijst in naam van de Gemeenschappelijke Kelk, het bevorderen van de dialoog met andere christenen, maar ook met andere gelovigen met wie we in de samenleving leven, liefde voor iedereen, de missie en het sociale getuigenis van de Kerk, de dialoog met de moderne cultuur, waarin we moeten leven, en bijdragen aan de transformatie ervan. Dit werk vereist van onze zijde dat we de problemen en impasses van onze moderne wereld kennen, maar ook dat we de positieve vooruitgang ervan vaststellen en te evalueren.

We zijn ervan overtuigd dat de spanningen tussen de christelijke identiteit en de eisen van de moderne levensomstandigheden enerzijds onvermijdelijk zijn, maar anderzijds creatief kunnen werken voor ons goede getuigenis in de wereld.

p-3Nu we deze parochie bezoeken, kunnen we opnieuw het werk van “Evangelisatie” in het Aartsbisdom en zijn eucharistische realisatie in de Kerk toejuichen, een werk dat via dialoog de grootsheid van het Geloof en de orthodoxe Spiritualiteit overdraagt ten dienste van de mens. “Door deel te nemen aan de Goddelijke Eucharistie”, verkondigt de Grote en Heilige Synode van de Orthodoxe Kerk, “en door te bidden voor de hele wereld,” worden wij uitgenodigd om “de liturgie na de Liturgie” voort te zetten en ons getuigenis te geven voor de waarheid van ons geloof voor God en de mensen, door de gaven van God te delen met de hele mensheid, door te gehoorzamen aan de duidelijke opdracht van de Heer vóór zijn Hemelvaart: “zullen jullie mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.” (Hand 1: 8)

“Ontvang de helderheid van het nimmer uitdovende licht” van onze Kerk, broeders en kinderen in de Heer! Laten we proberen de Waarheid, de Weg, het Leven, de Opstanding te zien, onze Heer Jezus Christus te midden van de eucharistische Synaxis van de gelovigen, ons zegenend en heiligend! Moge Zijn Genade het spirituele werk en pastorale diaconie van de parochie van Heiligen Constantijn en Helena van Brugge gedurende vele jaren ondersteunen, om in meerdere talen, maar één Geloof, het Orthodoxe Geloof, de majestueuze naam van de drie-ene God te verheerlijken! Amen.