Orthodoxen van Griekse, Russische, Servische, Roemeense, Bulgaarse en Oekraïense afkomst en behorend tot diverse lokale Kerken, zijn zich in ons land komen vestigen. Zo ontstonden er hier tal van orthodoxe parochies. Bij hen voegden zich ook autochtonen, Belgen, die op diep-persoonlijke wijze de spirituele rijkdom van de Orthodoxie ontdekten en beseften dat zij die alleen in de schoot van de Orthodoxe Kerk konden beleven. Zo ontstonden er hier ook meerdere nederlands- en franstalige parochies.

België telt ongeveer 80.000 orthodoxen, vijf bisschoppen en meer dan vijftig priesters en diakens. Orthodoxe parochies vinden we verspreid over het hele land, w.o. :

  • Tot het Oecumenisch Patriarchaat : 29 parochies en 1 klooster behorend tot het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg; 5 behorende tot het Exarchaat van de Orthodoxe Parochies van Russische traditie en 2 van Oekraiënse taal.
  • Tot het Patriarchaat van Moskou behoren 5 parochies, 3 kapellen en 2 kloosters.
  • Tot het Patriarchaat van Servië 1 parochie.
  • Tot het Patriarchaat van Roemenië 2 parochies.
  • Tot het Patriarchaat van Bulgarije 1 parochie.
  • Andere Russische parochies 2.

In 1985 werd de Orthodoxe Eredienst officieel door de Belgische Staat erkend. Een wet van 1988 voorziet de praktische organisatie van deze eredienst. Deze bepaalt dat “de Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel of zijn plaatsvervanger” de vertegenwoordiger is “van het geheel van de Orthodoxe Kerk”.

Sindsdien is een afvaardiging van de Orthodoxe Kerk aanwezig op alle officiële gebeurtenissen waarop zij uitgenodigd is. In het Vlaamse en in het Franse Gemeenschapsonderwijs worden orthodoxe godsdienstlessen onderwezen. Sinds begin 1994 verzorgt de Orthodoxe Kerk in België ook radio- en TV-uitzendingen op de twee officiële zenders van het land.
De Orthodoxe Kerk wilt in ons land getuigen van haar trouw blijven aan het geloof van de 7 Oecumenische Concilies : het geloof van de Onverdeelde Kerk van de eerste eeuwen. In het mystieke Lichaam van Christus, dat de Kerk is, wordt de etnische verscheidenheid overstegen om een nieuw “uitverkoren geslacht, een heilige natie, Gods’eigen volk” te vormen (1e Brief van Petrus, hfdst. 2, vers 9). Alleen dus de liefde van Christus bevrijdt de volkeren van elke vorm van nationalistische of raciale discriminatie.
Het blijkt dus duidelijk dat de Orthodoxie in ons land een realiteit geworden is, naast de andere christelijke belijdenissen.
De Orthodoxe Kerk in België is actief in de oecumenische beweging. Tekenende gebaren hebben deze broederlijke relatie, die er tussen de componenten van het christendom in België is, gekenmerkt. Een groot vertaalwerk van liturgische, alsook van spirituele en catechetische boeken werd reeds geleverd, maar het dient te worden verder gezet, daar ook voor de Orthodoxie de jongeren van vandaag geroepen zijn om de Kerk van morgen te dragen!