Wijsheid uit de orthodoxe spiritualiteit

De_sterkte_van_Gods_aanwezigheid

boek papa

Vader Ignace Peckstadt

DE STERKTE VAN GODS AANWEZIGHEID

Dit is de titel van het boek van Vader Ignace dat door de Uitgeverij Averbode werd uitgegeven. Het gaat om een samenbundeling van korte spirituele overwegingen, afzonderlijk in “Apostel Andreas” verschenen. Heel vaak stelde Vader Ignace bij toevallige ontmoetingen en pastorale gesprekken vast in welke angst en ontreddering vele mensen leven, met welke twijfels zij rondlopen, welke vragen zij zich stellen.

Voor velen is God de grote Onbekende. Zijn aanwezigheid wordt niet (meer) aangevoeld. Velen leven wel niet in ongeloof, maar in totale onverschilligheid! Zij beseffen niet meer hoe zij Hem broodnodig hebben, omdat Hij het is die ons iedere dag opnieuw het leven geeft, die al onze zorgen kent, die ons nooit alleen laat. Slechts in diepe vereniging met God vindt de mens zijn geluk, zijn innerlijke rust en een harmonisch leven in relatie met anderen en in zijn gezin. “God is Mens geworden, opdat de mens zou kunnen god worden”, herhaalden de Kerkvaders. Vele van deze overwegingen ontstonden vanuit een eenvoudige persoonlijke beleving. De meeste echter werden geïnspireerd door spirituele gesprekken met een of andere “schone ziel”.

Zoals Vader Ignace het in het “woord vooraf” van zijn boek schrijft, komt het in hem niet op te denken dat deze teksten uitzonderlijk voorbeeldig of waardig zouden zijn. Hij voelt zichzelf een gewone, onwaardige mens, bewust van zwakheid en zondigheid. Maar heel wat vrienden moedigden hem aan deze overwegingen in een boek te publiceren, in de hoop dat zij misschien een bescheiden hulp zouden kunnen zijn voor wie gewoon, bewust of onbewust, op zoek is naar…Gods aanwezigheid.

Met het  boek De sterkte van Gods aanwezigheid” wil ik al diegenen helpen die op een bepaald ogenblik van hun leven zouden ontredderd zijn of die en of ander aspect van de God-menselijke relatie in het licht van de orthodoxe spiritualiteit zouden willen verdiepen.

In mijn lange loopbaan als advocaat werd ik dagelijks geconfronteerd met allerlei menselijke problemen, niet alleen “louter juridische”! Inderdaad, het leven van de mens is niet in te delen in “schuifjes”! Neem maar de hele problematiek van iemand die misdrijven had gepleegd en voor de strafrechter werd gedagvaard. En wat dan voor zovele familiale twisten en ruzies : echtgenoten, ouders, kinderen! En het ergste dan nog wanneer een gezin dreigt uiteen te vallen, namelijk de hele problematiek van de echtscheiding. En op nog vele andere terreinen van het “recht”. De “advocaat” is steeds de eerste persoon gebleven die geraadpleegd wordt bij allerlei mogelijke problemen, niet omdat hij diegene zou moeten zijn die het allemaal moet weten, wel omdat hij diegene zou moeten zijn die in eerste instantie kan en mag aangesproken worden om “even te luisteren”, “om hulp te bieden”, zelfs in “radeloze gevallen”. Zo treedt de advocaat vaak tot het diepste en meest verborgen aspect van het menselijk leven, “altijd onder de mantel van het strikste beroepsgeheim”.

En als orthodox priester werd ik nog dieper betrokken bij de spirituele ontreddering van de mens. Inderdaad : heel vaak stelde ik bij toevallige ontmoetingen en pastorale gesprekken vast in welke angst en ontreddering vele mensen leven, met welke twijfels zij rondlopen, welke vragen zij zich stellen.

Voor velen is God de grote Afwezige. Zijn aanwezigheid wordt niet langer meer aangevoeld. Velen leven niet in ongeloof maar in totale onverschilligheid! Zij beseffen niet meer dat zij Hem broodnodig hebben, omdat Hij het is die ons iedere dag opnieuw het leven geeft, die al onze zorgen kent, die ons nooit alleen laat.

Slechts in diepe vereniging met God vindt de mens het geluk, zijn innerlijke rust en een harmonisch leven in relatie met anderen en in zijn gezin. “God is Mens geworden, opdat de mens zou kunnen god worden”, herhaalden de Kerkvaders.

Vele van deze overwegingen, die ik in dit boek geschreven heb, ontstonden vanuit een eenvoudige persoonlijke beleving. De meeste echter werden geïnspireerd door spirituele gesprekken met een of andere “schone ziel”.

Geen enkel moment komt het in mij op te denken dat deze teksten uitzonderlijk voorbeeldig of waardig zouden zijn. Ik voel mij slechts een heel gewone, onwaardige mens, bewust van zwakheid en zondigheid. Verschillende malen werd ik aangemoedigd om deze overwegingen, die al over verschillende jaren in ons tijdschrift “Apostel Andreas” gepubliceerd werden, samen te bundelen. Uiteindelijk ging ik hierop in met de hoop dat zij misschien toch een bescheiden hulp zouden kunnen zijn voor wie gewoon, bewust of onbewust, op zoek is naar “Gods aanwezigheid”. Ik wou vooral duidelijk stellen dat wij God niet voldoende kunnen “danken”.

Voor bestelling van het boek

Het boek kan besteld worden aan de prijs van 14,75 € + verzendingskosten

Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena, Ezelstraat 85 – 8000 Brugge
tel. 0476 499 577  e-mail: orthodoxie.brugge@skynet.be

Ofwel bij  de “Uitgeverij Averbode” postbus 54, B-3271 Averbode
tel. 013- 78 01 16 e-Mail: altiora@verbode.be