26
April
15:00 — 17:00
H.H. Konstantijn en Helena – Brugge
Ezelstraat 85

Brugge, West-Vlaanderen 8000 Belgium
Loading Events
  • This event has passed.

EpitaphiosLITURGISCHE DIENSTEN GROTE WEEK:

Grote Vrijdag Vesperdienst om 15.00u

In de namiddag wordt om 15 uur de Vespers gecelebreerd, en heeft de graflegging van Christus plaats. Tijdens deze dienst worden na de kleine intocht het epistel en het Evangelie gelezen. Het Evangelie bestaat uit verhalen van Mattheüs, Lucas en Johannes over het lijden van Christus, de vergadering van de Joden tot en met de dood van onze Redder.

Na de stichieren wordt het “Epitafios”  vanuit het heiligdom tot in het midden van de kerk gebracht, terwijl het koor één der mooiste troparia zingt:

 “De rechtvaardige Jozef nam Uw allerzuiverste Lichaam van het kruis en hij wikkelde het met myron in een zuiver linnendoek. Daarna legde hij het in een nieuw graf. Toen Gij het onsterfelijke Leven nederdaalde in het graf, hebt Gij de onderwereld gedood door de bliksem der godheid en toen Gij de gestorvenen hebt opgewekt, riepen alle machten der hemelen: O Christus onze God, schenker des levens, ere zij U.De Engel bij het graf riep tot de myrondraagster: myron past voor de gestorvenen, Christus echter bleef vrij van het bederf. Wij groeten de gedachtenis aan Jozef, die in de nacht naar Pilatus ging om hem het Leven van alles te vragen: geef mij de Pelgrim, die niets bezat om het hoofd neder te leggen. Geef mij de Pelgrim die door een bedorven leerling verraden is. Geef mij die Pelgrim die zijn moeder heeft zien hangen aan het kruis. Hoe riep zij uit in grote smart: wee mij mijn kind, wee mij mijn licht en mijn beminde uit mijn vlees. Hoe is het met U gebeurd ? Symeons voorspelling in de tempel is nu vervuld: een zwaard heeft mijn hart doorboord. Maar maak mijn smart tot vreugde door Uw Opstanding. Wij aanbidden Uw Lijden O Christus; en Uw heilige Verrijzenis”.

In het midden van de kerk wordt het “Epitafion”  op een tafel neergelegd en door de priester met bloempjes bestrooid en met rozenwater besproeid. Daarna besproeid hij ook al de gelovigen in de kerk.

Het “Epitafion”  is een prachtig geborduurd of beschilderd doek, dat de graflegging van Christus voorstelt.