Unknown-9

90434607_101108778205006_1451916945703043072_n

Brugse kerken delen licht is een initiatief van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen. Tijdens de coronacrisis willen we kerken uitnodigen om licht te delen met elkaar. Wat is de bedoeling? Steek een kaars aan in jouw kerk en maak daar een foto of video van.

Stuur deze door naar ons mailadres: brugsekerkendelenlicht@gmail.com.

Je kunt bij je berichtje ook een kort gebed, een lied of woorden van bemoediging en troost meegeven. We plaatsen de foto’s en video’s op deze facebookpagina en zo ontstaat er in Brugge een digitale fakkeltocht: licht dat van kerk naar kerk gaat als teken van hoop, liefde en verbinding.

Alle kerkgenootschappen zijn welkom om mee te doen!

KIJK HIER OP DE FACEBOOKPAGINA

DOOR OP ONDERSTAANDE LINK TE KLIKKEN

BRUGSE KERKEN DELEN LICHT

Bijdrage vanuit de orthodoxe parochie te Brugge.

Unknown-8
Woorden van steun m.b.t. de coronacrisis
De orthodoxe christenen en de parochie van Brugge sluiten zich aan tot een gezamenlijk engagement van alle kerkgemeenschappen van de stad en de onmiddellijke omgeving, maar ook wereldwijd. Met deze virtuele fakkeltocht willen alle christelijke gemeenschappen hun grote verbondenheid met elkaar delen.
In ons gebed dragen we in het bijzonder alle zorgverleners, artsen, verpleegkundigen, verzorgers die een hart onder de riem steken en in de frontlinie staan om onze broeders en zusters die lijden bij te staan. Aan de onderzoekers en wetenschappers die zoeken naar een adequate behandeling en een vacinatie om het virus te bestrijden. Ook bidden we voor eenieder die op zijn manier bezig is om de gevolgen van deze pandemie aan te pakken. We gedenken ook allen die behoren tot riscogroepen, verzwakte mensen, de ouderen die nu in quarantaine verder moeten leven. 
Unknown-9
Gebed ten tijde van de crisis door het coronavirus
 
Heer, onze God, Gij Die rijk zijt aan barmhartigheid en Die met voortvarende wijsheid ons leven leidt, hoor ons gebed, aanvaard ons berouw voor onze zonden, maak een einde aan de nieuwe besmettelijke ziekte, de nieuwe epidemie, zoals Gij ook een einde hebt gemaakt aan de hevige ziekte van Uw volk ten tijde van Koning David.
         
Gij Die de arts zijt van onze ziel en van ons lichaam, geef gezondheid terug aan diegenen die door de ziekte getroffen zijn, en doe hen weer opstaan van hun ziekbed, opdat zij U kunnen verheerlijken, U de barmhartige redder, en bewaar allen die in goede gezondheid verkeren tegen elke ziekte. Zegen, versterk en behoed, Heer, door Uw genade, allen die uit liefde tot de mensen opofferingsgezind de zieken thuis of in de ziekenhuizen verplegen. Verwijder elke ziekte en elk lijden van Uw volk en leer ons het leven en de gezondheid te waarderen als gaven die van U afkomstig zijn. Schenk ons, Heer, Uw vrede en vervul ons hart met een onwankelbaar geloof in Uw bescherming, met hoop op Uw hulp en met liefde tot U en tot onze naaste.
         
Want Gij wilt u over ons ontfermen en ons verlossen, onze God, en tot u zenden wij de lof: aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Unknown-5
 
Gebed tot de Moeder Gods

Richten we ons tenslotte ook tot de Moeder Gods, over wiens kracht wij nooit zullen ophouden te spreken. Als de Moeder Gods niet voor ons had gebeden, wie zou ons dan hebben gered uit zo vele gevaren. Wie zou ons tot nu in vrijheid hebben bewaard? Nooit zullen wij u verloochenen, O Moeder, want altijd redt gij uw dienaren uit alle onheil.

Beluister hier deze zeer bekende Hymne aan de Moeder Gods, de Hymne van de Akathist, toegeschreven aan Romanos de Melodos (ca. 600).

Unknown-6

KLIK HIER

Nadien op icoon van de Moeder Gods klikken

Tot U de Aanvoerster die voor ons strijdt,
En die ons van rampspoed hebt bevrijd;
Zingen wij dank- en zegehymnen, Moeder Gods,
Gij die onoverwinnelijke macht bezit,
Bevrijd ons uit alle gevaren,
En wij roepen tot u:
Verheug U, ongehuwde Bruid. 
 
Alheilige Moeder Gods red ons en bescherm ons.
 
Vader Bernard Peckstadt
Orthodoxe parochie Brugge
 
Unknown-7
©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: