65318857_10217680300733416_4675274362159366144_n

“De overdracht van de relieken van de heilige Petrus

van Rome aan Constantinopel is een profetisch teken”

Exclusief interview met Aartsbisschop Job

Was het gebaar van de Paus om een deel van de relieken van de heilige Petrus over te dragen aan de Oecumenische Patriarch vooraf aangekondigd, of was het een verrassing voor u en de delegatie die met u naar het Vaticaan ging?

Het was een verrassing voor ons allen en ook voor Vaticaan zelf … misschien ook wel voor de Paus zelf? Op het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, 29 juni laatstleden, na de mis in de basiliek, waar de Paus voorging, daalde ik met Paus Franciscus af naar de graftombe van de Heilige Petrus om met hem daar te bidden zoals gebruikelijk was, en hij fluisterde mij toe, wacht hierna op mij, ik heb een geschenk voor u voor de Kerk van Constantinopel. Iets waar ik vorige nacht op dacht tijdens mijn gebeden.

EXCLUSIVE-Interview-with-Archbishop-Job-The-transfer-of-the-relics-of-St.-Peter-from-Rome-to-Constantinople-is-a-prophetic-sign.-Copy

Aartsbisschop Job

Ik wist niet wat hij in gedachten had. Ik was verrast want wij hadden elkaar al geschenken overhandigd tijdens zijn privé audiëntie met onze delegatie. Enkele minuten later bracht hij me naar het Pontificale Paleis, naar de kapel van de Paus. Ik dacht dat hij mij die wou tonen, of er even wilde halt houden om te bidden, maar op dat moment vertelde hij mij dat deze kapel de relieken van de heilige Petrus herbergde destijds vanuit de basiliek naar hier gebracht door Paus Paulus VI. Wij vereerden ze samen en toen zei hij: “Ik leef hier niet, ik gebruik de kapel niet. Wij hebben de relieken van de heilige Petrus onder de basiliek. Tijdens mijn gebeden vorige nacht, dacht bij mezelf: deze relieken hier zouden beter in Constantinopel bewaard worden. Neem ze mee. Geef ze aan mijn broeder Bartolomeus. Dit is geen geschenk van mij, maar van God.

Wat voelde u toen u de beslissing van de Paus vernam om deze relieken over te dragen?

Ik kon het niet geloven! Ik was zo geroerd dat ik niet wist wat te zeggen of te doen. De Paus had mij het hele bronzen reliekschrijn gegeven dat door Paus Paulus VI aangevraagd was, met daarin negen fragmenten. Ik herinner mij gelezen te hebben dat dit een uiterst kostbaar geschenk was aangezien deze de enige fragmenten waren die bewaard bleven buiten de graftombe van de heilige Petrus van alle relieken die ontdekt werden in de jaren 50 tijdens archeologische opgravingen onder de basiliek onder leiding van Margaretha Guardacci in een smalle ruimte nabij een muur met een Griekse tekst: “Petros eni”(Petrus is hier). Wetenschappelijk onderzoek bevestigde dat het hier om de overblijfselen ging van een man die leefde in het begin van de eerste eeuw, met een stevig lichaamsbouw en die stierf op hoge leeftijd.

Bij het skelet werden ook overblijfselen gevonden van purperen textiel met goud. Dit unieke reliekschrijn was het enige dat ooit aan het publiek getoond werd in Rome bij heel bijzondere gelegenheden zoals in 2013, bij de sluiting van het jaar van het geloof. De rest van de relieken werden enkel aangetroffen in de smalle ruimte waar ze voor eeuwen begraven waren en niet vereerd konden worden. Eens terug in het Heilige Margareta Huis, waar onze delegatie gehuisvest was, met de relikwie in mijn handen, tot verbazing van allen, moesten in allerijl regelingen treffen om ze naar Constantinopel over te brengen. Maar voor de rest van de dag, voelde ik mij in de zevende hemel. Ik kon niet geloven wat er gebeurd was!

Voor de orthodoxen maken relieken een integraal deel uit van het liturgische leven: kunt u het belang beschrijven van deze specifieke relieken vanuit het standpunt van een Oosterse Christen?

 Wij, Orthodoxen, vereren heilige relieken net zoals wij het kruis en de heilige iconen vereren. Heilige relieken waren in de Orthodoxie altijd een reisdoel voor pelgrims. Volgens het Orthodox geloof, is de goddelijke genade die de heiligen gezegend heeft aanwezig in de heilige relieken, en daarom, vereren wij ze met vroomheid en eerbied en bidden wij tot de heiligen voor hun relieken. De heiligen zijn dragers van de goddelijke genade.65318857_10217680300733416_4675274362159366144_n

Fragmenten van relieken van heilige martelaren worden altijd geplaatst onder de altaartafel bij de inzegening van een nieuwe kerk omdat de heilige martelaren beschouwd worden als getuigen van Christus. Relieken van de heiligen worden vereerd op hun feestdag. In de kloosters van de Heilige Berg, worden heilige relieken elke avond tijdens de Completen tentoongesteld om vereerd te worden. De eer die wij de heilige relieken betonen bij hun verering gat van de relieken over naar de heilige. Nu kunnen de relieken van de heilige Petrus vereerd worden in de Patriarchale Kerk (van de heilige Gregorios)  in het Oecumenisch Patriarchaat in Constantinopel!

Er is heel wat te doen geweest om dit historisch gebaar van Paus Franciscus, incluis vergelijkingen met de overhandiging van relieken van de heilige Johannes Chrysostomos en Gregorius de Theoloog van Rome aan Constantinopel.  Kunt u dit recente nieuws in een bredere historische context plaatsen?

Na het Tweede Vaticaanse Concilie van de Rooms Katholieke Kerk en de opheffing in 1965 van de anathemas (ἀνάθημα) van 1054, werden vele relieken, die gestolen werden in het Oosten door de Kruisvaarders, vooral in 1204, door de Rooms Katholieke Kerk teruggeven aan hun oorspronkelijke plaats als een gebaar van liefde en een teken van berouw. Maar in het geval van de heilige relieken van de heilige Petrus, die dit jaar (29 juni) aan de Kerk van Constantinopel werden gegeven, ging het niet om eerder gestolen relieken die werden teruggeven maar om een geschenk van relieken.

De relieken van de heilige Petrus werden al in Rome bewaard sinds de eerste eeuw, in een graf in de oude necropolis nabij het Circus Gauis, waar de heilige Petrus gekruisigd werd. Keizer Constantijn bouwde de eerste basiliek erbovenop rond het jaar 324. Deze werd sindsdien verschillende malen heropgebouwd. Daarom was Rome altijd een pelgrimsbestemming. Onbereikbaar sinds de negende eeuw, werden de heilige relieken van St. Petrus herontdekt in de jaren 1950 tijdens archeologische opgravingen, zoals ik al zei. En nu, voor het eerst in de geschiedenis, verlieten fragmenten van de heilige relieken van St. Petrus Rome om aan de Kerk van Constantinopel te schenken!

In haar officiële documenten zegt het Heilige en Grote Concilie het volgende:

De verantwoordelijkheid van de Orthodoxe Kerk voor haar eenheid en ook haar oecumenische missie werden benadrukt door de Oecumenische Concilies. Deze beklemtonen vooral de onlosmakelijke band tussen ware geloof en sacramentele communie.

Hoe moet men de transfer van de relieken van de heilige Petrus in een oecumenische context zien, vooral de symboliek van het gebeuren tegenover de impact ervan op eenheid “tussen waar geloof en sacramentele communie”?

Sinds de opheffing in 1965 van de anathemas (kerkelijke ban) uit 1054, bevinden zich de Kerk van Rome en de Kerk van Constantinopel niet meer in een totaal schisma maar blijft er momenteel nog wel een scheiding van communie. Om de communie te herstellen tussen beide Kerken werd er in 1980 een gezamenlijke commissie opgesteld voor de Theologische Dialoog tussen beide Kerken om tot een “dialoog van de waarheid” te komen. Deze commissie onderzoekt de doctrinaire en canonieke problemen die moeten opgelost worden. Dit is een lang en precies werk, nodig voor het herstel van communie tussen beide Kerken.

De overdracht van de relieken van de heilige Petrus van Rome naar Constantinopel is een profetisch gebaar dat ons allen moed geeft “een geschenk van God” zoals Paus Franciscus het zo mooi stelde. Daarom kunnen we spreken van “oecumenische heiligen”. In het verleden koppelde de Rooms Katholieke Kerk vaak haar primaatschap aan de aanwezigheid in Rome van de heilige Petrus, het hoofd van de Apostelen. Door overgebracht te worden naar de Kerk van Constantinopel, worden zijn relieken samengebracht bij die van de heilige Apostel Andreas, zijn oudere broer en stichter van de Kerk van Constantinopel. De relieken van de twee broers die nu verenigd zijn in Constantinopel is een profetisch teken voor d eenheid van de twee zuster Kerken. Wij geloven dan ook, Katholieken en Orthodoxen, dat de Heilige Apostelen bemiddelen bij onze Heer en Redder Jezus Christus voor de eenheid van de gescheiden Christenen!

Nikodemos

(Vertaling Wim Charlet)

 

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: