article_25296_126590

† B A R T H O L O M E O S

DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL,
NIEUW ROME EN OECUMENISCH PATRIARCH
DAT DE GRATIE, VREDE EN GENADE VAN DE GLORIERIJK
VERREZEN CHRISTUS MET HEEL DE KERK ZIJ .

EcumenicalPatriarchBartholomewIGeliefde broeders in de Heer,

Vanuit de zetel van het Oecumenisch Patriarchaat, zenden we jullie vanuit heel ons hart de vreugdevolle groet “Christus is verrezen!”. De verrijzenis van Christus is het centrum van ons Orthodox geloof. Zonder de Verrijzenis is ons geloof leeg. Door zijn Verrijzenis heeft het Woord van God de mens, geschapen in het beeld van God maar gewond en aangetast door de zonde, onsterfelijk gemaakt en vergoddelijkt. Hij heeft hem opnieuw de mogelijkheid gegeven om de gelijkenis te verwerven waarvan die hem ontnomen werd omwille van zijn ongehoorzaamheid.

Wat betekent echter het Paasfeest, de overwinning van het leven op de dood, in een wereld van geweld en oorlogen, die bovendien worden gevoerd in de naam van religie en van God?

Vele geleerden hebben getracht een oplossing te vinden op het probleem van de dood en om hem te overkomen door diverse theorieën. Wij orthodoxe christenen vieren de verrijzenis van Christus vanuit de doden en verkondigen standvastig de afschaffing van de dood. We weten dat het Woord van God de levensschenker is, in Wie “het leven was”. We bezitten de vreugdevolle ervaring van de Kerk dat de dood overwonnen is door de Verrijzenis van Christus. “Het universum werd vervuld van vreugde bij het nieuws van de Verrijzenis”. Dat geloof verlicht alle manifestaties van het kerkelijk leven en zit vervat in de Goddelijke Eucharistie. Het feit dat het in de Christelijke wereld voornamelijk de Orthodoxe kerk is die de Goddelijke Eucharistie als centrum van haar leven en spiritualiteit heeft gehandhaafd is onwrikbaar verbonden aan het feit dat de Verrijzenis de kern van het geloof, de aanbidding en de kerkelijke ethos is. Om deze reden is de Eucharistieviering steeds feestelijk en vreugdevol, en is voornamelijk verbonden met Zondag, de dag van de Verrijzenis des Heren.

De meest aangrijpende uitdrukking en interpretatie van de Verrijzenis en zijn vernieuwende kracht is het beeld van de neerdaling van onze Heer Jezus Christus in de hel, zoals we die hier in het klooster van Chora kunnen bewonderen. De Heer van de heerlijkheid daalt neer in de hel en verbrijzelt zijn poorten, en staat als een winnaar op, en doet met hem ook Adam en Eva opstaan, en heel het menselijk geslacht van het begin tot aan laatste tijden. “Nu wordt alles van licht vervuld, de hemel, de aarde en onderwereld”. De schepping gaat van het verschrikkelijk koninkrijk van de dood naar het nooit eindigende licht van het Koninkrijk Gods. De gelovige, deelnemer aan de Verrijzenis, wordt uitgenodigd het evangelie van de vrijheid in Christus te verkondigen “tot aan het uiteinde van de wereld”.

De moeder Kerk, die het mysterie van de kruisiging en de verrijzenis gelijktijdig beleeft, roept ons vandaag om met onze lichten stralend toe te naderen en het reddende Pasen van God samen te vieren.

Want, door de Verrijzenis van de Redder werden we één volk, één mensheid. We zijn verenigd in één lichaam. Met Zijn kruis en verrijzenis heeft Christus de bestaande vijandigheid definitief gedood. Op deze manier is onze Orthodoxe Kerk, de Ene Heilige Katholieke en Apostolische Kerk, de Kerk van de verzoening van allen, de Kerk van de liefde voor allen, vrienden en vijanden. Iedereen is verzoend, vol van nieuw leven, waar leven, en worden we medeburgers van de heiligen en vrienden van God.

Helaas, het terrorisme, de oorlogen en algemeen de wegneming van het leven blijft vandaag doorgaan. Het gehuil en de angst van de slachtoffers, wat snel rondgaat dankzij moderne technologische middelen, gaan door de atmosfeer en verscheuren ons hart. Daarom hebben de leiders van de mensheid, politieke, spirituele of geestelijke leiders, de plicht en verantwoordelijkheid tot liefde en om alles te doen wat nodig blijkt om zulke situaties van wanorde te vermijden.

In het midden van deze hedendaagse absurde wereld, zijn wij orthodoxe christenen vandaag uitgenodigd om de goede getuigenis van liefde en geven aan onze medemens te tonen.

Pasen is voor de orthodoxen geen tijdelijke vlucht uit de hatelijke realiteit van het kwaad in de wereld, het is de onwankelbare zekerheid dat Christus, die de dood met de dood heeft vertrappeld en uit de doden is opgestaan, met ons is, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

Broeders, ook dit jaar is dat de verrijzenisboodschap van de Heilige Apostolische en Patriarchale Oecumenische Troon, van het Heilig centrum van de Orthodoxie, aan al onze medemensen: Dat Christus is verrezen en het bewind van de dood wordt beëindigd. Het bewind van de macht van de sterke over de zwakke. Dat “het leven regeert”, de mensheid over de hele wereld, van het ene tot het andere uiteinde, omhelzende in de zachtheid van de liefde, de diepte van de genade en de onuitputtelijke Gratie van de verrezen Christus. Het volstaat dat wij mensen begrijpen dat Jezus Christus het ware licht is, en dat in Hem het leven was, en het leven was het licht van de mensen (Joh. 1, 3-4). Dat is onze boodschap aan de politieke en geestelijke leiders van de wereld.

Komt dus het licht ontvangen uit het onvergankelijke licht van de Fanar, hetwelke, als licht van Christus, als licht van liefde, allen verlicht; en in Hem is “geen spoor van duisternis” (1 Joh. 1,5). Laten we, broeders, dit Evangelie van vreugde en liefde aanhoren en laten wij Orthodoxen de pijn van de hedendaagse mensheid verzachten, met onze liefde en met ons offer.

Ere aan de schenker van het leven, hij die het licht, de liefde en de vrede aan de wereld en elk mens persoonlijk toont, ere aan de Koning van de heerlijkheid Jezus Christus, de overwinnaar van de dood en aanvoerder van het leven.

Fanar, heilig Pasen 2016
† Bartholomeos van Constantinopel
vurige voorspreker voor u allen bij de Opgestane Christus.

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: