DSC_0790

Akathist tot de Alheilige Moeder Gods
gevolgd door een Agripnia

Op vrijdag 8 april 2016 vierden wij in onze orthodoxe parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge een dienst van de Akathist tot de Alheilige Moeder Gods gevolgd door een Agripnia, volgens de traditie van de Heilige Athosberg.

Deze dienst werd voorgegaan door Vader Bernard Peckstadt in concelebratie met de priesters Vader Ciprian Popescu (Hasselt) en Vader Andreas D’hoe (Oostende), samen met diaken Barnabas Genbrugge (Antwerpen) en de Hiërodiaken Philadelphos Kafalis (Brussel).

Het was een heel ingetogen dienst waar we samen met een menigte van 40 gelovigen verenigd waren in gebed en in verbondenheid. We waren ook verheugd dat onze Metropoliet Athenagoras van Belgie in gebed aanwezig was, samen met zijn Aartsdiaken Athanasios Toporlakis en Diaken Nicolas Dura.

Deze dienst werd verzorgd door een prachtig Byzantijnskoor bestaande uit Hiëromonnik Romanos uit het klooster in Panorama, Thessaloniki, samen met zijn broer Vader Konstantinos Kenanidis, Georges Antoniou, Antonios Tarlizos en Stefaan Coudenys. Ze zongen er afgewisseld in het Grieks, het Nederlands en een klein deel in het Frans.

De dienst van de Akathist tot de Alheilige Moeder Gods is een dienst die misschien nog niet zo goed gekend is door iedereen daarom hierbij nog een korte uitleg. De akathist (Akathistos in het Grieks) is een hymne gewijd aan een heilige, een heilige gebeurtenis, of aan één van de personen van de Heilige Drie-eenheid. Het woord akathist zelf betekent “niet zitten.” De akathist bij uitstek is deze die geschreven is in de 6e eeuw tot de Moeder Gods .

De Moeder Gods is van oudsher de beschermheilige van de stad Konstantinopel. Zij wordt ook wel ‘Nikopoia’ genoemd; Zij die de overwinning brengt. Zij is dan ook degene die voornamelijk geëerd wordt in het Oosten. Een zeer bekende Hymne aan de Moeder Gods is de Hymne van de Akathist, toegeschreven aan Romanos de Melodos (ca. 600). Hieronder een citaat uit de vertaling van deze hymne:

Tot U de Aanvoerster die voor ons strijdt,
En die ons van rampspoed hebt bevrijd;
Zingen wij dank- en zegehymnen, Moeder Gods,
Gij die onoverwinnelijke macht bezit,
Bevrijd ons uit alle gevaren,
En wij roepen tot u:
Verheug U, ongehuwde Bruid. (Kondakion)

De gebedsdienst van de Akathist ook genoemd “Gegroet Moeder Gods”- wordt vaak opgesplitst in vier delen, en wordt gezongen op de eerste vier vrijdagavonden in de Grote Vasten. Op de vijfde vrijdagavond in de grote vasten wordt echter de gehele Akathist gezongen. De vier delen van de Akathist beschrijven achtereenvolgens de mysteries van onze verlossing: de Boodschap van de engel Gabriël aan Maria, de Geboorte van Christus in Bethlehem, de gebeurtenissen uit het leven van Christus en van de Moeder Gods zelf.

Doorheen de loop der eeuwen blijkt hoezeer elke Orthodoxe gelovige er aan houdt zoveel als in zijn vermogen ligt de Alheilige Moeder Gods te verheerlijken. Zij is immers de Beschermvrouwe van de christenen, en immer is Zij bereid om allen die Haar aanroepen te beschermen en bij te staan. Zij is een muur en schutswal, tegen alle zichtbare en onzichtbare vijanden die ons belagen. Zij is de burcht tegen de aanvallen van de hartstochten en het beschuttende schild in de strijd tegen de demonen.

Wie in zijn eigen hart verharding en verbittering ervaart, laat hij dan niet aarzelen de hulp te zoeken van de Moeder Gods. Zij is het die de verharding en de boosheid van de harten der mensen tot mildheid kan stemmen!

Wie zijn innerlijke vermogens van geloof en liefde wil ontwikkelen, wie zichzelf en anderen beter wil begrijpen, wie een moeilijke studie wil beginnen, wie zich wil verdiepen in de Heilige Schrift of in de theologie: doet er goed aan steeds beroep te doen op Haar, die het begrip doet toenemen.

Wie bescherming en zekerheid zoekt, laat hij dan het wonderbare visioen van de Heilige Andreas overwegen, die aanschouwen mocht hoe de Moeder Gods haar sluier ter bescherming uitspreidde over het Christus lievende volk. Wie de richting verliest en het spoor bijster raakt, laat hij dan zien naar de Maagd, die de Weg wijst naar haar Zoon, Die de Eeuwige Waarheid is. Wie bedroefd is of bedroefden uit zijn familie of vriendenkring kent, laat hij gaan tot Haar, die de Vreugde is van alle bedroefden.

Moge de Alheilige Moeder Gods de noodkreten horen van al wie tot haar roept en ons allen bijstaan om de Weg naar het Koninkrijk te vinden en erop te blijven wandelen tot wij bij Haar zijn om haar Eeuwige Zoon te verheerlijken. Daarom heeft de Moeder Gods ook in onze kerk een ereplaats gekregen boven en achteraan in het heiligdom in de abside. Daar hebben we de Moeder Gods Orante aangebracht of de Moeder Gods van het teken, of ook wel de “biddende” genoemd.

Deze “Orante-houding” van de Moeder Gods vindt zijn oorsprong in de bidhouding van de allereerste christenen. Door deze houding staat de biddende mens frontaal in Gods aanwezigheid. Door de wijd open gespreide armen beduidt hij dat hij bereid is zich open te stellen voor Gods genade. In de vroeg christelijke tijden wordt deze orante-houding zeer dikwijls afgebeeld in de catacomben-kunst.

Kenmerkend zijn de opgeheven armen van de Moeder Gods. Daardoor drukt Zij uit dat Zij onze voorspreekster is bij God, dat Zij voor ons Gods vergiffenis en genade afsmeekt. Als “Orante” staat Zij daar als middelares tussen mensen en God. Het orante-type heeft daarbij een diepzinnige theologische en mystieke inhoud: deze inhoud is immers verbonden met het dogma van de “Theotokos”. Deze dogma verklaring van het concilie van Ephese benadrukt en bevestigd de hechte verbinding van de Maagd Maria met de goddelijke Persoon van Jezus Christus. Hierdoor is Zij intiem verbonden zowel met het goddelijk Mysterie als met onze menselijke werkelijkheid. Zij is waarlijk de Moeder van God, “Theotokos”, en Zij is tevens de Moeder van de mensen. Zij is de verbinding tussen hemel en aarde. Zij is inderdaad onze middelares, onze eerste voorspreekster bij God.

Deze heel mooie dienst tot de Moeder Gods werd vervolgd door een Agripnia. Agripnia ook wel nachtwake genoemd waar we vooral bidden voor alle onheil in deze onrustige en woelende wereld waarin we leven. Deze dienst werd gevierd in een kerk met gedimpt licht en enkele kaarsen waar we even de rust en de stilte konden terug vinden.

De dienst van de Agripnia begon met de hoofdcelebrant die heel de kerk rond ging en iedereen bewierrookte. Nadien sprak hij een gebed uit tot de Heilige Drieëenheid. Hierbij citeer ik dit gebed:“Eer aan de Heilige, éénwezenlijke, levendmakende en onscheidbare Driëenheid, immer nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen Amen.”

De dienst van de metten werd dan verder vervolgd en bij het zingen van de Doxologie ging men over tot de Goddelijke Liturgie. De meeste van de gelovigen die er kwamen bleven tot op het einde van de dienst die omstreeks 1 u teneinde liep. Opvallend was het dat er nog zoveel gelovigen tot de heilige Communie naderden.

Het was voor onze parochie een heel mooie, aangename en rijke ervaring zo een dienst samen te mogen vieren. Wij hopen dan in de toekomst dit nogmaals te mogen herhalen maar dan misschien bij een feest van een belangrijke Heilige van onze kerk. Graag houd ik eraan allen te danken die van zover gekomen zijn om met ons samen in gebed verbonden te zijn. Speciaal onze Metropoliet Athenagoras, de priesters en diakens en de leden van dit uniek koor voor de uitmuntende verzorging van deze dienst.

Hierna volgen nog enkele indrukken van enkele aanwezigen.

Vader Bernard Peckstadt

Akathist & Agripnia

       Χαιρε Νυμφη Ανυμφευτε    –    Verheug U ongehuwde Bruid

Vijf weken lang tijdens de Grote Vasten weerklinkt in onze kerk op vrijdagavond de Akathist. Deze gebedstraditie heeft de mooiste hymnen gewijd aan het maagdelijke moederschap van Maria. Op de vijfde vrijdag van de Vasten verraste Vader Bernard ons naast de Akathist met een Agripnia.

Wat een belevenis!  De brandende kaarsen verlichtten de kerk met het zachte en stemmige licht. Het Byzantijnse koor met de serene melodiën, volgens de Athos-traditie namen ons mee naar een andere dimensie. Het was de Hemel op Aarde.

Wij vonden het een voorrecht om deze gebedsdienst , mee te mogen maken.We hebben in Griekenland diverse malen de Agripnia bijgewoond in een klooster.Het was voor ons, door de uitstekende uitvoering en de ingetogen sfeer, menigmaal alsof we daar waren!

Voor mij (Theo) is het nog altijd een voordeel dat het koor herhaaldelijk naadloos van het Grieks overging in het Nederlands en andere talen. Wij hopen van ganser harte dat deze gebedsdienst een vaste plaats zal krijgen in onze Vastentijd. We hebben op weg terug nog uitvoerig over onze zeer positieve ervaring gesproken

Onze hartelijke dank, Vader Bernard

 Alexandra en Theo Laven

Een bezielend gebeuren

 Toen ik van Vader Bernard een aantal weken geleden de melding kreeg van de Akathist tot de Alheilige Moeder Gods en Agripnia op 8 april, en de uitnodiging er aan deel te nemen, heb ik onmiddellijk besloten aan dit gebeuren deel te nemen, te meer omdat dit in de geest van Athos zou gebeuren. Jammer genoeg was het voor mij onmogelijk om tot het laatst te blijven en kan ik hier dus maar een indruk weergeven van wat dat eerste gedeelte bij mij teweeg bracht. Wanneer ik later de foto’s zag van wat er na mijn vertrek nog allemaal gebeurde, kon ik niet anders dan denken: Wat heb ik veel gemist!

Wat mij in het gedeelte dat ik dan wel kon bijwonen heel erg heeft getroffen is de voelbare, maar alles zeggende sfeer die er van bij het begin heerste. Er was het halfduister, er was de aandachtige aanwezigheid van toch nogal wat mensen, er was de prachtige zang door de monniken. Er was natuurlijk die hele hymne tot de Moeder Gods, zo mooi, zo vol eerbied en liefde gebracht! Vooraf had ik op het internet toch al de Nederlandse tekst gevonden (wat jammer dat ik hem niet bij me had toen) en wist ik dus dat in veelvoud de mysteries uit het leven van de Moeder Gods bezongen werden. De wijze waarop dit gebeurde, de wijze waarop de celebranten eer brachten en baden bij de mooi opgestelde icoon van O.-L.-Vrouw, het was ingrijpend en bezielend.

Dit alles maakte dat ik me tijdens deze dienst helemaal voelde alsof ik op de Athosberg in een of ander klooster aanwezig was. Ik ben in stilte naar huis gereden, waarlijk dankbaar om wat ik had mogen beleven.

Willy Milonas

We voelden ons vervoerd op de Athosberg door de prachtige gezangen van het koor. De gedempte verlichting zorgde voor een typische wake-sfeer in het altaar maar ook in het schip van de kerk. Het groot aantal leden van de clerus beginnende met de aanwezigheid van onze Metropoliet Athenagoras, de verschillende priesters en diakens maakte de dienst tot een uniek moment van samen-bidden in meerdere talen. Hopelijk tot binnenkort.

Vader diaken Nicolas

Het was mijn eerste keer dat ik een Agripnia mocht meemaken, en wat een prachtige momenten waren me dat! Het was onszelf onderdompelen in hymnes en onze de Heer toekomende stemmen verheffen tot Hem. Ik hoop dat we dit spoedig kunnen terug meemaken, zo’n stukje Athos in Vlaanderen!

Ik wil vader Bernard van harte bedanken voor de organisatie van ons samenkomen, en evenzeer ook de zusters van het klooster in Asten (NL), die ons van de nodige vertalingen hebben voorzien. Zo hebben we in het koor niet enkel de prachtige Athonitische zangen gehoord in melodie, maar hebben de Nederlandstaligen ook – hoop ik – genoeg kunnen verstaan van de teksten die gezongen werden.

Nogmaals mijn dank aan mijn dierbaren v. Konstantinos en v. Romanos, en Giorgos, die ons hebben geleid in deze prachtige diensten: ik sta al vast een stapje dichter om het Pasen des Here te schouwen!

Antonis Tarlizos

Ik vond het een fantastische en vooral inspirerende ervaring om deze avond meegemaakt te kunnen hebben. Het samen bidden met gelovigen, enkele uren aan een stuk, zo liefdevol, geven zoveel energie, zoveel voldoening. Ik had het niet willen missen! Het was hartverwarmend en echt fantastisch.

Sara

 Dear Father Bernard

Thank you very much for your initiative to organize Agrypnia. The devout atmosphere in the church and the excellent Byzantine Psalmody from Mount Athos helped us to pray individually and join all of our prays to the heaven. Me and my family enjoyed this deeply spiritual event and looking forward to the future.

With my best regards

Lt General Nikolaos Zachariadis
Military Representative of Greece to NATO & EU      

Révérend et cher père Bernard,

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre accueil chaleureux et fraternel, vendredi passé, en votre paroisse modèle. Chantée selon le rite athonite en Europe occidentale, avec la musique byzantine, la veillée fut un moment d’élévation spirituelle, notamment au milieu du saint et grand Carême. Je vous remercie aussi pour les belles photos que vous m’avez envoyées.

Je vous présente tous mes voeux pour le reste du Carême, en priant Dieu de nous donner des occasions de communion spirituelle comme celle de vendredi soir. Cordialement,

Diacre Philadelphos Kafalis

Het was heel mooie dienst met bijzondere sfeer! Het was het eerste keer dat ik in Agripnia deel genomen heb. En dan nog met Byzantijnse gezang! Het hielp me al mijn zorgen uit mijn hoofd laten en rustig bidden. Jammer dat ik niet altijd kon volgen. Misschien, voor de volgende keer zou ik een tekst van Akathist in het Nederlands voorbereiden.

met vriendelijke groeten,

Elena  Van Tomme

Akathist tot de Alheilige Moeder Gods en Agripinia van 8 april 2016

 

Al bij het binnenkomen in de kerk werd men gegrepen door de indringende sfeer. Mensen van alle leeftijden en herkomst, ingetogen verenigd in gebed. Ik dacht aan de eerste christenen die samenkwamen om te bidden.

De gebeden in verschillende talen vertolkten de universaliteit van Christus´ boodschap. Ondanks de soberheid van het ritueel geleid door vader Bernard en zij concelebranten, was de beleving zeer intens.

De prachtige Byzantijnse gezangen gaven aan deze gebedsstonde een uitzonderlijke dimensie. Men kan niet ongevoelig blijven voor deze wonder mooie meerstemmige gezangen, ze zijn tijdloos, rust brengend en zo ziel beroerend.

Voor mij hadden zij nog een bijkomende betekenis. Zij brachten mij weer naar de Athosberg waar ik in 1966 het uitzonderlijk voorrecht kreeg gedurende 10 dagen tal van kloosters te bezoeken, de kerkelijke diensten met de monniken te delen en met enkele monniken diepgaande gesprekken te voeren. Een enige beleving die mijn leven blijvend heeft beïnvloed.

De gebedsstonde akathist was dan ook een geweldige herbronning een ogenblik van bezinning en van grote vreugde. Dank u Vader Bernard.

Ronald van Belle

 

 

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: