Vaticaan – Metropoliet Athenagoras van België nam het woord als afgevaardigde van het Oecumenisch Patriarchaat op de Bisschoppensynode van de Katholieke Kerk. Die synode, die gehouden wordt van 5 tot 19 oktober 2014, vindt plaats onder de hoge bescherming van Zijne Heiligheid Paus Franciscus, en verzamelt 191 synodale vaders, waaronder 60 kardinalen, en dit uit de 5 continenten. Daarnaast zijn er op deze synode andere deelnemers als experten of adviseurs uitgenodigd.

Unknown-6Er zijn bovendien 8 afgevaardigden van andere christelijke Kerken: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg vertegenwoordigt er Zijne Alheiligheid, Oecumenisch Patriarch Bartholomeos en de Moederkerk (Oecumenisch Patriarchaat), Metropoliet Hilarion van Volokolamsk vertegenwoordigt er het Patriarchaat van Moskou tijdens de tweede werkweek van de Synode, en er zijn ook hoge vertegenwoordigers van de Koptische Kerk, de Syrisch-Jacobitische Kerk, de Anglicaanse Kerk, de Lutheran World Federation, de wereldgemeenschap van gereformeerde/hervormde kerken (WCRC) en de Baptist World Alliance.

De in deze Synode bijeengekomen bisschoppen van de rooms-katholieke Kerk hebben bijzondere aandacht voor de praktijk van de orthodoxe Kerk, die – in bepaalde gevallen – de mogelijkheid van een tweede en/of zelfs een derde huwelijk kan aanvaarden.

Vaticaan – Op vrijdag namiddag 10 oktober 2014 mocht Metropoliet Athenagoras van België als vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk en afgevaardigde van het Oecumenisch Patriarchaat deelnamen aan de debatten van de Synode der Bisschoppen van de Katholieke Kerk. Hij kreeg vier minuten als “broederlijke afgevaardigde” om de positie van de Orthodoxe Kerk uit te drukken op het pastorale domein van het gezin.

Hieronder volgt de tekst die hij bracht:

Uwe Heiligheid,
Dierbare broeders en zusters in Christus,

Unknown-1

Metropoliet Athenagoras van België nam het woord als afgevaardigde van het Oecumenisch Patriarchaat

Het is een eer om het Oecumenisch Patriarchaat te mogen vertegenwoordigen op uw Synode gewijd aan het gezin. Patriarch Bartolomeus heeft mij gevraagd om u allen te groeten in zijn naam. Ik dank u voor de geboden gelegenheid deel te nemen aan uw debatten en zo enkele bedenkingen te aanbrengen die voortspruiten uit de traditie van de Orthodoxe Kerk.

1. Onze Kerk wil altijd een hulp zijn voor hen die lijden. Dat is dus ook het geval wanneer het huwelijk ophoudt een werkelijkheid te zijn door “menselijke zwakheid”. Dit wordt aanvaard als een pastorale benadering, met het oog op de economie tegenover de zwakheid van de mens en de verdorven wereld waarin wij leven. Maar het tweede huwelijk zal altijd afwijking zijn van het ideaal van het enige huwelijk, en vaak een tweede kans om een “fout te corrigeren”.

In de primitieve Kerk, zei de Heilige Basilios de Grote over de man die door zijn vrouw bedrogen werd, dat mocht deze man worden mocht hij opnieuw huwen, dit te vergeven was.

Gisteren konden we horen wat de economie in de orthodoxe Kerk betekent. Het is de soepele toepassing van de canonieke en kerkelijke  richtlijnen in het bestuur en in het leven van de Kerk. De implementatie van de economie hoort toe aan de bisschop en telt enkel voor concrete gevallen, zonder enig precedent te scheppen.

Elk specifiek geval moet pastoraal begeleid worden, waarbij men de partners zal trachten te verzoenen. Als dit echt niet mogelijk is, kan een tweede huwelijk overwogen worden. De orthodoxe traditie wil bovendien dat elke gelovige vrij zijn spirituele vader kiest. Dit is een persoon met de nodige ervaring in het spirituele leven en die geroepen is om de juiste levenswijze aan te leren.

2. Wij moeten zeker noch te moraliserend, noch te stikt zijn tegenover de jongeren, anders bestaat de kans dat ze niet luisteren.

Velen van onze jongeren zijn nog niet genoeg verbonden met de Kerk om te zeggen: “Wij gaan trouwen want ons koppel, ons toekomstig gezin, zal een cel zijn van de Kerk, en een voorbeeld van het evangelische verbintenis”. Het gebeurt nochtans dat zij iets waarachtigs beleven dat hen voorbereidt tot een duurzame liefde, en dat deze jongeren zich uiteindelijk tot de Kerk wenden. Hier heeft de priester een grote rol in het naar voren brengen van de zin der liefde en van het huwelijk. In deze gevallen, kunnen wij hun beter uitleggen, zonder oordeel te vellen, dat zij zich een genade ontzeggen, maar dat zij die op het geschikte moment nog altijd kunnen ontvangen.

3. Ik wil ook verwijzen naar een geschrift van de Heilige Serafijn van Sarov, een heilige die zowel in het westen als in het oosten zeer geliefd is, over de Communie. Hij vertelde hoe hij heel zijn leven het ontvangen van de Heilige Gaven beschouwde als een noodzakelijke ontmoeting met Christus. Hij spoorde de gelovigen altijd aan om veelvuldig deel te nemen aan de Eucharistie en beval de priesters aan om hun met genoegen de Communie te geven. Want, zo voegde hij er aan toe, “de genade die ze ons geeft is zo groot dat elke mens, zelfs de grootste zondaar, wanneer hij nadert tot de Heer met nederigheid en berouw over zijn fouten, volledig gezuiverd en vernieuwd is”.Unknown-2

4. Wat de anticonceptionele praktijken betreft, zal de Orthodoxe Kerk zich meestal tevredenstellen met het benadrukken van de zin van de liefde, maar de keuze der methoden aan het geweten overlaten van man en vrouw, met de hulp, zo zij dit willen, van hun spirituele vader. Met betrekking tot “Humanae Vitae,  heeft de Oecumenische Patriarch Athenagoras, een goede vriend van Paulus VI, verklaard dat de Kerk de mensen de mannen en vrouwen van vandaag moet doen begrijpen dat liefde mogelijk is, dat een ware ontmoeting wederzijdse trouw vereist, dat de kracht der verliefdheid van de mens op die manier kan getransfigureerd worden, en, zo zei de patriarch, “als een man en een vrouw waarlijk van elkaar houden, heb ik niets te zoeken in hun slaapkamer, al wat zij doen is heilig”.

5. Ik besluit , als zoon van een gehuwde priester en met een broer en schoonbroer die gehuwde priesters zijn, met een pleidooi om terug te keren tot de mogelijkheid van gehuwde priesters!

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: