Nieuwe klokken voor onze kerk

Wij zijn heel blij jullie te kunnen melden dat wij vandaag op 1 mei 2012, op het feest van de Heilige Profeet Jeremias en de Heilige Tamara, Koningin van Georgië, 4 nieuwe klokken voor onze kerk van de HH. Konstantijn en Helena in ontvangst hebben kunnen nemen. Deze nieuwe klokken zijn vervaardigd in Aarle-Rixtel in Nederland in de alom bekende koninklijke klokkengieterij “Petit Fritsen”. Het is op twee na het oudste familiebedrijf. Het bestaat sinds 1660 en vierde onlangs haar 350 jarig bestaan.

Het gieten van de klokken

In deze klokkengieterij maakt men ook Zvon klokken die binnen de Orthodoxe kerk veelal worden gebruikt. Wij hebben vooral voor gestemde klokken gekozen, zodat de verschillende klokken in harmonie met elkaar zouden klinken. Bij deze bieden wij u een korte uitleg hoe zulke klokken vervaardigd worden. Dit gebeurt in twee belangrijke fases.

Het gieten van onze klokken
Voor iedere te gieten klok werd een mal vervaardigd met behulp waarvan een stenen kern werd gebouwd. Deze werden afgewerkt met een laag cementzand, waarop de zogenaamde “valse klok” werd aangebracht in de vorm van de uiteindelijk te gieten klok. Op de buitenzijde van deze valse klok komt een dunne waslaag, waarop de eventuele letters of versieringen komen.

Het bestrijken met een fijne laag leem

Zo hebben wij onze vier klokken ook een naam gegeven en dit naar de patroonheiligen van onze 4 oudere acolyten namelijk Patrick, Nicolas, Thomas en Georges.

Zo werden onze klokken gekenmerkt onder de namen van de Heilige Patrick, Heilige Thomas, Heilige Nicolas en Heilige Georges telkens met daarbij vermeld Anno 2012.

Hierna werden zij ingestreken met enkele lagen zeer fijne leem en omsloten door een stalen bak, waarna de nog vrije ruimte werd opgevuld met cementzand. Na het droogproces door middel van vuur, waardoor de waslaag smelt, werd de buitenvorm (zgn. “mantel) gelicht, de valse klok verwijderd en de “mantel” opnieuw op haar plaats gebracht. De valse klok is nu een klok van lucht geworden en gereed voor het gieten. Na gieten en afkoeling werd de mantel afgenomen, de kern verwijderd en werd de klok gepolijst.

Het stemmen van onze klokken

Het polijsten van de klokken

Na het polijsten van onze klokken werden deze gestemd. In principe worden de klokken gestemd op vijf zogenaamde partialen. Zo worden bijvoorbeeld bij een C2 klok de tonen C1, C2, C3, Es2 en G2 apart gestemd. Dit gebeurt door voor elke toon aan de binnenzijde van de klok materiaal weg te slijpen. Lastig daarbij is dat de gebieden voor elke individuele toon gedeeltelijk ook invloed hebben op de andere tonen in de klok. Het is overigens absoluut noodzakelijk al deze tonen te stemmen omdat anders de klokken samen niet zullen klinken.

Wij hebben contact gehad met dhr. Jo Haazen, voormalig directeur van de beiaardschool en zeer gekend met de orthodoxe traditie, die ons de volgende tonen voorstelde: E3, Fis 3, A3 en Cis 4. Hiermee kunnen wij zowel in mineur als in majeur combinaties maken. Het totaalgewicht van onze vier klokken in gladde uitvoering en met vlakke kop bedraagt 105 kg.

Wijding van onze klokken

Alvorens dat men deze klokken zou installeren in onze klokkentoren bovenaan onze kerk hebben wij – met een kleine delegatie van onze parochie – ze plechtig ingewijd. Deze klokkenwijding had dus plaats op 1 mei 2012 om 10.30u in onze kerk te Brugge.

Wijding van de klokken

Het was Vader Bernard die bij deze klokkenwijding voorging en dit nog in de vreugde van de Paastijd. Na het zingen van het Paastroparion in verschillende talen werden enkele toepasselijke psalmen gelezen namelijk psalm 148, 149 en 150.
Nadien was er de vredeslitanie waarbij er enkele mooie voorbeden gezongen werden over het zegenen van deze klokken. Zoals “Opdat zij de gave van genade schenken aan allen die bij nacht en bij dag hun geluid horen en zich haastig zouden spoeden om Uw heilige Naam te loven, bidden we de Heer”
“Opdat deze klokken de gelovigen aansporen zijn geboden te onderhouden en hen vrijwaren van elke zichtbare en onzichtbare vijandige krachten, bidden we de Heer.”
Hierna werd nog Psalm 28 gelezen en vervolgens een gebed voor de klokken gelezen:

Enkele parochianen die deelnamen aan de klokkenwijding

Hierbij een deel uit dit gebed: “Zegen deze klokken, die ons gebed uitdrukken ter ere van de heiligen Konstantijn en Helena, patroonheiligen van deze kerk, zegen ze en geef hen een harmonische klank, niet allen om aangenaam te klinken in onze oren en onze zielen, maar om ons ertoe te brengen Uw heilige en eeuwige Naam te eren, en om ons te leiden naar ons heil.
Bewaar hen tot in de eeuwigheid, opdat wij door hen getuigenis mogen afleggen van ons oprecht geloof, evenals van ons geestelijk erfgoed. Maak dat ze deel uitmaken van onze kerk ter ere van uw glorie en uw Koninkrijk, opdat wij onophoudelijk zouden verheerlijken door de klank van onze stemmen en die van deze klokken als trompetgeschal, U de God die deel uitmaakt van de Drie-eenheid en die wij aanbidden in de eeuwen der eeuwen”

Verder had dan de eigenlijke wijding plaats waarbij Vader Bernard deze alle vier besprenkelde aan de vier zijden, zeggend: “Deze klokken worden gezegend en geheiligd door dit heilig water: in de Naam van de Vader en de Zoon en De Heilige Geest”. Amen
Hierna las men nog psalm 69 waarbij de priester deze klokken ook nog bewierookte aan de vier zijden.
Tenslotte zong men nog enkele hymnen zoals het Troparion van onze patroonheiligen, de Heiligen Konstantijn en Helena, een Hymne aan de Moeder Gods, alsook het Troparion van het feest van de Doop van Christus in de Jordaan om te eindigen met de slotgebeden.
Het was een heel mooie intense viering waar diegene die onze kerk vertegenwoordigen getuigen kunnen van zijn.

De klokken in ons klokkentorentje bovenaan onze kerk

Alvorens de klokken naar hun definitieve bestemming werden gebracht namen we nog met de deelnemers een gezamenlijke foto als herinnering van dit belangrijk gebeuren.

Ondertussen bevinden zich de klokken reeds in onze klokkentoren en hopen we dat ze een aanroeping mogen zij voor vele gelovigen om de Naam des Heren steeds te aanroepen.

Voor meer foto’s: Klik hier

©2015 Orthodoxe Parochie Brugge.
Top
Zoeken: